Member 們,CHOICE五月開始有新服務,除咗愛滋病病毒同梅毒抗體測試之外, 仲有丙型肝炎、淋病同衣原體可以驗!03 May, 2016
各位男仕留意喇!
記得預約黎做測試,三十分鍾就知結果。
Member 們
五月開始仲有新服務,除咗愛滋病病毒同梅毒抗體測試之外,
仲有丙型肝炎、淋病同衣原體可以驗!